Like!  0 
นวัตกรรมใหม่

การวิจัยพัฒนา

  • วิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปราศจากสารต้องห้ามตามข้อกำหนด เช่น  SoC & RoHs