Like!  0 

ปรัชญา และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ

บจก.โกลบอล โค้ตติ้ง เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า เคมีภัณฑ์เตรียมผิวโลหะ
ก่อนการพ่นสี และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม, รับออกแบบและติดตั้ง
ระบบน้ำ RO, DI ปืนพ่นสี และระบบบำบัดน้ำเสียหลังกระบวนการผลิต โดยมี
หลักในการดำเนินงานดังนี้

  • มุ่งลดต้นทุนที่เกินความจำเป็นให้กับลูกค้า
  • มุ่งเน้นการจัดส่งที่ตรงเวลา
  • บริการหลังการขายเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน
  • มุ่งพัฒนาสินค้าและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งสร้างนวัตกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พนักงานและสังคม

ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ
อย่างต่อ
เนื่อง ทำให้สินค้าและการบริการของเราได้รับการยอมรับจากลูกค้า
ตลอดระยะเวลา 10 ปี เป็นอย่างดี

> เกี่ยวกับเรา

นโยบาย ด้านคุณภาพ

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านการวิจัย การพัฒนาในตัวสินค้าเคมีอุตสาหกรรม และการบริการด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ และบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมความมุ่งมั่นของบริษัทที่ว่า 

"Excellence Of Surface Chemical"

จากการดำเนินงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน