Like!  0 
สินค้าของเรา
ออกแบบและติดตั้ง
 
 • ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ RO/DI
 
  ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการเตรียมผิวก่อนการพ่นสี
 
  ออกแบบสร้างไลน์พ่นสี
 
   ระบบพ่นสีฝุ่น / น้ำมัน 

ติดต่อสั่งซื้อ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด
ที่อยู่104/62 หมู่ 12  ต.บางปลา  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์02-1746190-9
โทรสาร02-1746200
E-Mailg_group_co@hotmail.com, info@gccandi.com